Dansk Slavistforbund · Statutter
       
       
Svantevit

Dansk Slavistforbund

Statutter ·
Bestyrelse
Kontingent
Indmeldelse
Links
Svantevit
Logo
 

1
Dansk Slavistforbund er en faglig sammenslutning af danske slavister, der indgår som en national sektion i Nordisk Slavistforbund.

2
Dansk Slavistforbunds opgave er at fremme danske slavisters videnskabelige arbejde og uddannelse, navnlig
a) at skabe kontakter mellem Forbundets medlemmer,
b) at koordinere den (videnskabelige) udveksling mellem landets universiteter såvel på forskningens som på undervisningens område,
c) at skabe kontakter med andre landes slavistiske forskning, herunder at indstille en dansk repræsentation til den Internationale Slavistkomité,
d) at udgive "Svantevit. Dansk tidsskrift for slavistik". Redaktionen udpeges af Dansk Slavistforbunds generalforsamling, og kan i påkommende tilfælde suppleres af bestyrelsen i valgperioden.

3
Som medlemmer kan optages
a) enhver, som ved universitet eller højere læreanstalt har aflagt en videnskabelig eksamen med en slavisk disciplin som fag,
b) efter bestyrelsens afgørelse endvidere personer, som uden at opfylde denne betingelse har relation til dansk slavistik; sådanne afgørelser kan dog indankes for generalforsamlingen.

4
Der kan oprettes faglige sektioner inden for Dansk Slavistforbund.

5
Forbundets højeste myndighed er generalforsamlingen, som normalt afholdes forud for en generalforsamling i Nordisk Slavistforbund.

6
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes, hvorefter endelig dagsorden udsendes.

7
Forbundets bestyrelse vælges af generalforsamlingen, normalt for en periode på tre år. Bestyrelsen består af fem personer, der konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden tre suppleanter til bestyrelsen samt revisor og revisorsuppleant.
Forslag til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter for disse samt revisor og revisorsuppleant udarbejdes af en valgkomite valgt på foregående generalforsamling.

8
Bestyrelsen indstiller Forbundets repræsentation til den Internationale Slavistkomité.

9
Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen under hensyntagen til forpligtelser over for Nordisk Slavistforbund.

10
Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. Revideret regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

11
Ændringer i Forbundets statutter sker ved urafstemning med almindeligt stemmeflertal.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter ønske derom.

12
Til opløsning af Forbundet kræves en generalforsamlingsbeslutning med mindst tre fjerdedele af de tilstedeværende medlemmers stemmer.